Fotos aufnehmen [RICOH THETA V]

Kann die Kamera Serienbilder aufnehmen?

Nein. Die Kamera kann keine Serienbilder aufnehmen.

Search


Nach oben